DISCLAIMER

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

SBBS spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SBBS als website fungeert volledig en juist is, daarentegen kan SBBS niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. SBBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

(Indien de website van SBBS de mogelijkheid bevat om zowel door SBBS ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden geeft SBBS geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. SBBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.)

De SBBS-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SBBS liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van SBBS. SBBS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SBBS geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. SBBS aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. SBBS vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van SBBS en SBBS geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van SBBS. Tevens is SBBS niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van SBBS die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is SBBS in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Meer informatie over de SBBS Site-voorwaarden voor toegang en gebruik van de site van SBBS kunt u vinden in de sitevoorwaarden die u als pdf kunt bekijken of downloaden.

PRIVACY BELEID

De term "persoonsinformatie" duidt op elke informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactinformatie.

Onze service kan koppelingen naar andere websites en software bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze websites of software. Raadpleeg het privacybeleid van deze andere sites om hun privacy- en informatieverzamelingspraktijken te kennen.

Af en toe kunnen wij u een e-mail sturen als u hebt aangegeven dat u geïnteresseerd bent in nieuws of andere informatie over onze service. U kunt te allen tijde (per e-mail) aangeven dat u onze e-mail-berichten niet meer wenst te ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens bekend te maken wanneer wij te goeder trouw van oordeel zijn dat een geldende wet, verordening of juridisch proces dit vereist, of wanneer wij menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of de rechten van een andere gebruiker te vrijwaren of af te dwingen.

Wij garanderen geen foutloze uitvoering van dit privacybeleid. Het is altijd mogelijk dat een privacyprobleem ongewild aan onze aandacht ontsnapt, ondanks onze inspanningen om dit te voorkomen. Bijgevolg stellen wij al uw eventuele opmerkingen over mogelijke problemen met de privacy op prijs, en zijn wij blij met alle suggesties over hoe wij onze service in het algemeen kunnen verbeteren. Wij zullen alles in het werk stellen om dit privacybeleid correct uit te voeren en onmiddellijk maatregelen treffen wanneer wij vaststellen dat er op dit vlak tekortkomingen zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, met inbegrip van secundaire schade, gevolgschade of schadevergoedingen, in verband met de praktijken beschreven in dit privacybeleid.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden of over het privacy beleid kunt u mailen naar: info@sbbs-collectief.nl